Intern reglement

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toegangsbepalingen :

Voor de toegang, het zich installeren en verblijven op de camping moet men de toestemming van de receptie of van de eigenaar, dan wel zijn vervanger hebben. De campingbeheerder heeft de verplichting te waken over de voorzieningen en de openbare orde van de camping, evenals de naleving van deze algemene regels te garanderen. Een verblijf op de camping houdt in dat men het campingreglement accepteert en zich er ook aan houdt.

2. Politieformaliteiten :

Iedereen die ten minste één nacht op de camping verblijft, moet zijn identiteitspapieren kunnen tonen aan de eigenaar of zijn vervanger en de door de politie vereiste formaliteiten nakomen. Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders worden alleen op het terrein toegelaten met een door hun ouders ondertekende verklaring waarin zij toestemming geven om te mogen kamperen.

3. Het installeren van de kampeeruitrusting :

De tent of de caravan en al het bijbehorende materiaal mag alleen op de door de campingbeheerder (of zijn vervanger) aangewezen staanplaats worden geïnstalleerd.

4. Receptie : In laagseizoen geopend van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 19u00.

Bij de receptie kan men informatie krijgen over alle faciliteiten die de camping biedt, de mogelijkheden om levensmiddelen te kopen, de activiteiten die georganiseerd worden, de toeristische attracties in de omgeving en kan men terecht voor nuttige adressen. Voor de kampeerders moet er een mogelijkheid geboden worden hun klachten in te kunnen dienen. Bij het behandelen van klachten wordt alleen rekening gehouden met klachten die zo nauwkeurig mogelijk geformuleerd zijn en die betrekking hebben op een recent voorval. Bovendien moet de klacht ondertekend en gedateerd zijn.

5. Campingtarieven :

De tarieven staan duidelijk vermeld bij de ingang van de camping en bij de receptie. Het verschuldigde bedrag wordt bij de receptie afgerekend. De kampeerders wordt verzocht hun vertrek één dag van tevoren bij de receptie te melden. De kampeerders die ’s morgens vóór opening van de receptie willen vertrekken, moeten de dag daarvoor afrekenen. De staanplaatsen: tarieven per nacht van 14u tot 12u.

6. Geluidsoverlast :

De kampeerders wordt verzocht geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Apparaten die geluid kunnen maken, moeten hierop afgestemd worden. Honden en andere meegenomen huisdieren mogen nooit vrij rondlopen. Ze mogen niet door de eigenaar op de camping achtergelaten worden, ook niet opgesloten. Tussen 23u00 en 07u00 wordt iedereen verzocht de rust te respecteren voor medekampeerders.

7. Bezoekers :

Na toestemming van de campingbeheerder (of zijn vervanger) gekregen te hebben, mogen bezoekers worden toegelaten op het terrein. De ontvangende kampeerder is voor zijn bezoekers verantwoordelijk. De kampeerder kan zijn bezoekers bij de receptie verwelkomen. Als zijn bezoekers door de campingbeheerder (of zijn vervanger) worden toegelaten, kan de kampeerder een bijdrage gevraagd worden, afhankelijk van de voorzieningen die het terrein biedt en de bezoeker zal gebruiken. Dit tarief staat op de tariefoverzichten vermeld. Auto’s van bezoekers zijn niet toegestaan op het terrein.

8. Verkeer en parkeren :

Autorijden is alleen toegestaan door kampeerders die op het terrein verblijven. Op het campingterrein mag niet harder gereden worden dan 10 km per uur en tussen 23u00 en 06u00 is alle verkeer verboden. Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen en op de eigen staanplaats en mag het overige verkeer niet belemmeren of het installeren van nieuwe campinggasten hinderen.

9. Onderhoud en aanblik van het terrein :

De kampeerder is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van zijn campingplaats en van de camping in het algemeen. Het is daarom verboden vuil water op de grond of in de goten weg te gooien. De caravaneigenaars zijn verplicht hun afvalwater te legen op de daarvoor aangewezen plaatsen. Volgens de Europese wet die van kracht is met betrekking tot het scheiden afval, dient u uw afval naar de afvalcontainers vlakbij de ingang van de camping te brengen. Diverse containers staan tot uw beschikking: glas – plastic – papier en karton. Voor gewoon huisafval dient u de beige containers te gebruiken. Alle vuilnis moet in de daarvoor bestemde containers gegooid worden. Het wassen van wasgoed is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde wasbakken. De was kan eventueel opgehangen worden aan de waslijnen, als deze aanwezig zijn. Het ophangen van de was aan droogrekjes op de eigen staanplaats is toegestaan tot 10.00 uur, mits het de buren niet hindert. Waslijnen mogen nooit aan bomen worden bevestigd. Met de beplanting van het terrein moet met respect omgegaan worden. Zo is het verboden spijkers in bomen te slaan, takken af te breken of iets te planten. Het is tevens verboden zelf de staanplaats af te bakenen of om in de grond te graven. Elke beschadiging aan planten, omheining, terrein of andere voorzieningen is voor rekening van de kampeerder. De staanplaats die men na gebruik weer verlaat, moet achtergelaten worden in de staat waarin deze betrokken is.

10. Veiligheid :

a. Brand : Open vuur (hout, kolen, etc.) is ten strengste verboden. Kooktoestellen moeten goed functioneren en mogen niet onder gevaarlijke omstandigheden gebruikt worden. In geval van brand moet men altijd meteen de receptie waarschuwen. De brandblussers staan in dit geval tot een ieders beschikking. Bij de receptie is een EHBO-doos te vinden.

b. Diefstal : De directie heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het toezicht op het terrein alsmede voor eigendommen van kampeerders die aan de receptie zijn afgegeven. De kampeerder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen en wordt geacht de aanwezigheid van verdachte personen direct aan de beheerder te melden. Hoewel het terrein bewaakt wordt, wordt de kampeerders verzocht de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter beveiliging van hun eigendommen.

11. Sport en spel :

Spelen die anderen hinderen zijn niet toegestaan in de nabijheid van de voorzieningen die de camping biedt, in de recreatieve ruimten en in de sanitaire ruimten. Kinderen moeten tijdens sport en spel altijd onder toezicht van hun ouders staan.

12. Achterlaten van onbeheerd materiaal :

Men kan alleen met toestemming van de campingbeheerder en op de door hem aangewezen plaats, materiaal onbeheerd op het terrein achterlaten.

13. Publicatie :

Het campingreglement hangt bij de entree van de camping en bij de receptie. De kampeerder kan op verzoek een exemplaar krijgen.

14. Overtreding van het reglement :

Als een kampeerder het verblijf van anderen verstoort of de voorschriften van het campingreglement niet respecteert, kan de campingbeheerder (of zijn vervanger) hem mondeling of, indien hij dit nodig acht, schriftelijk waarschuwen en verzoeken de overlast te staken.

In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het campingreglement en nadat de campingbeheerder (of zijn vervanger) de overtreder heeft gewaarschuwd, kan de campingbeheerder het contract met hem opzeggen en hem de toegang tot het terrein ontzeggen.

Is er sprake van een strafbaar feit, dan kan de campingbeheerder de hulp van de politie inroepen.